Undervisning och lärande


Läroplanen (Lgr 11) kännetecknas av en pluralistisk syn på kunskap, dvs. kunskap kan beskrivas med hjälp av olika aspekter som faktakännedom, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I läroplanen från 2011 används ordet förmåga genomgående; vår uppgift dels att stödja eleven i utveckling av sina förmågor och att upptäcka nya sådana, dels att bedöma hur långt eleven kommit i sin utveckling av de aktuella förmågorna.

Ett viktigt verktyg för eleven är den pedagogiska planeringen. I den ska läraren eller gruppen av lärare beskriva den övergripande strävan eller vision som styr undervisningen inom det enskilda arbetsområdet, vad eleven ska få undervisning i och hur den undervisningen ska bedrivas. Eleven får också veta vilka mål som hon eller han ska ha uppnått när arbetsområdet är genomfört och hur läraren ska bedöma vilken kunskapsutveckling eleven genomgått.


Sedan 2011 har vi satsat på att utveckla undervisningen i matematik och NO, år 7-9, genom omfattande kompetensutveckling för MA/NO-lärare. Skolans utvecklingsarbete har lett till att vi är en universitetsskola som varje år tar emot och handleder lärarstudenter som vidareutbildar sig till lärare i matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Titta gärna på den här filmen från Center för Skolutveckling för att ta del av och veta mer om hur vi arbetar med matematikundervisningen på Hovåsskolan!