Vid händelse av brand- och rökutveckling

Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen

Larmsignal

Larm ges genom upprepade signaler med ringsignal och roterande ljus

 • Rädda först den som är i omedelbar fara
 • Utrym lokalerna enligt utrymningsplan     
 • Varna övriga som hotas av branden
 • Larma genom att trycka på larmknappen

Utrymningsplan för undervisningssalar

Vid larm ska du agera enligt följande:

 • Välj lämplig utrymningsväg, dörr eller fönster
 • Den vuxne anger klart och tydligt var eleverna skall samlas
 • Är det möjligt skall eleverna ta på sig sina ytterkläder
 • Utrym lokalen. Gå lugnt ut. Gå själv sist. Ta med närvarolista.
 • Om möjligt stäng dörrar och fönster
 • Samla eleverna klassvis enligt plan, på samlingsplatsen
 • Kontrollera med närvarolistan att alla eleverna är samlade

Rapportera enligt följande:

 • Arbetslag 1-2 och Läsö, till "inräknare" i gul väst, på konstgräsplanen
 • Arbetslag 5-7, till "inräknare" i gul väst, utanför högstadiebyggnaden

Lämna följande information:

 1. Från vilken sal utrymningen har gjorts
 2. Vilken klass du utrymt
 3. Antal elever i klassen
 4. Om du känner till att någon klass är på rast eller utflykt
 5. Elever som eventuellt saknas
 6. Eventuella skador

Utrymningsplan Bamba

Vid larm ska elever och personal agera enligt följande

 • Välj närmaste lämpliga utrymningsväg
 • Personal lämnar lokalerna sist
 • Personal kontrollerar att ingen finns på toaletter och
  i andra utrymmen där de ej nås av larmet.
 • Om möjligt stäng dörrar och fönster
 • Återsamling sker klassvis vid samlingsplatserna  
 • Vaktande lärare ansvarar för inräkningen av samtliga elever i respektive klass
  och lämnar rapport till ansvarig rektor

Brandövning

Brandövning måste meddelas i förväg och eleverna ska vara informerade. Klassföreståndare meddelar sin klass och går samtidigt igenom utrymningsplanen. Visa också på vilka utrymningsvägar som finns inom skolan och var brandutrustning är placerad.