Arbete med elever i komplexa lärandesituationer

När vi använder uttrycket komplexa lärandesituationer tänker vi främst på sådana situationer där den enskilde eleven av ett eller flera skäl inte når målen för uppgiften eller ämnet. Det är i första hand klassföreståndare och/eller ämneslärare som har ansvar för att anpassa lärandesituationen till elevens behov. Anpassningen sker i samråd med skolans specialpedagoger och ibland också kurator och skolsköterska. Hovåsskolan har två specialpedagoger. Pernilla Hultén arbetar med elever i årskurs F-6 och Anita Savelkoul med eleverna i årskurs 7-9.

Om extra anpassningar av undervisningen visar sig vara otillräckligt för en elev att uppfylla kunskapskraven i ett eller flera ämnen sätts särskilt stöd in. Ett viktigt inslag är då åtgärdsprogrammen där det särskilda stödet dokumenteras. Programmen löper så länge eleven inte når eller riskerar att inte nå målen. Programmen uppföljs regelbundet och i nära samarbete med vårdnadshavare.

Kontakt

Arbetsrum
Pernilla Hultén0766-09 86 06
pernilla.hulten@grundskola.goteborg.se
Anita Savelkoul0702-61 27 70
anita.savelkoul@grundskola.goteborg.se